Regulamin Kina Hel

Kino Hel
www.kinohel.pl

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Hel działającego przy Domu Kultury w Pleszewie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Kupując bilet wstępu klient akceptuje warunki Regulaminu, podobnie w przypadku imprez niebiletowanych, klient akceptuje warunki Regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans lub inne wydarzenie artystyczno-kulturalne, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Bilet oraz paragon należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego, na jaki jest zakupiony.

5. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pracownik obsługi ma prawo wskazać inne miejsce,niż to wskazane na bilecie.

7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, (jeśli jest on określony) od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu .

8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Dom Kultury w Pleszewie w Kinie Hel kategorycznie zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006 roku nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b) Korzystania z telefonów komórkowych,

c) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych i innych używek.

d) Głośnego i niestosownego zachowania, jakiegokolwiek przeszkadzania w odbiorze filmu czy wydarzenia

e) Wprowadzania zwierząt

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

10. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu lub innych używek.

11. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Kina.

12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

13. WSZELKIE CELOWE ZNISZCZENIA LUB DOKONANE USZKODZENIA BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

14. Dom Kultury w Pleszewie zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

15. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, pomimo uwag obsługi, może skutkować wyproszeniem z Sali Kina bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Informacje o seansach; wydarzeniach i o cenie biletów można uzyskać w kasie kina i pod kinowym numerem telefonu 62-74-21-744 w godzinach jego otwarcia, w gablotach, stronie www.kinohel.pl.

2. Kasa Kina czynna jest godzinę przed pierwszym seansem w danym dniu. Bilety na wszystkie seanse aktualnie granego repertuaru, można nabywać w kasie kina już od piątku i w kolejnych dniach na godzinę przed pierwszym seansem. Klient powinien zachować paragon przy zakupie biletu. Zwrot biletu jest możliwy jedynie wraz z paragonem zakupu biletu.

3. Zakup biletu normalnego przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego.

4. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji,

pracownikowi kina, w następujących przypadkach: na żądanie kasjerki w Kasie Kina przy zakupie biletu oraz obowiązkowo przy wejściu do Sali Kina.

5. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW lub z przyczyn technicznych,

b) W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu.

d) Wystąpienia niezależnych sił i zdarzeń losowych.

6. Zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu sprzedaży (paragon fiskalny) w poszczególnych przypadkach:

a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW lub z przyczyn technicznych.

b) Wystąpienia niezależnych sił i zdarzeń losowych.

7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie). W tej sytuacji Kasjer Kina przyjmie bilet wraz z paragonem do zwrotu bez wydawania pieniędzy, wystawiając klientowi potwierdzenie/pokwitowanie przyjęcia biletu, kasjer spisze na podstawie dowodu osobistego dane klienta i numer telefoniczny, po czym klient otrzyma zwrot pieniędzy w pierwszy dzień roboczy lub w każdy kolejny dzień roboczy po zdarzeniu w kasie księgowości w Domu Kultury w Pleszewie w pok nr 12 w godz. 9.00-14 za okazaniem dowodu osobistego i potwierdzenia/pokwitowania przyjęcia biletu wydanego przez Kasjera Kina.

8. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a) KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Kina.

b) KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym lub całościowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Kina.

9. Podczas projekcji seansu w systemie DEPTHQ 3D zalecane jest korzystanie ze specjalnych okularów zakupionych w Kasie Kina Hel.

10. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie DEPTHQ 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w takim przypadku.

11. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w systemie DEPTHQ 3D jeżeli klient korzysta z okularów nie zakupionych w Kasie Kina.

Korzystanie z nieodpowiednich okularów oznacza, iż klient zrzeka się prawa do domagania zwrotu kosztu biletu powołując się na złą jakość projekcji.

12. Prawo pierwszeństwa w zakupie biletu mają osoby zamierzające kupić bilet na bieżący najbliższy seans lub wydarzenie kulturalne.

13. Zabrania się zdejmowania, niszczenia lub wynoszenia plakatów, innych materiałów reklamowych czy wyposażenia obiektu znajdującego się na terenie Kina Hel.

14. Organizator / Kino ma prawo odwołania seansów lub wydarzenia kulturalnego bez podania przyczyny.

15. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej; rodzica lub opiekuna prawnego. Taka osoba dorosła, rodzic czy opiekun prawny nie jest zwolniona/y z zakupu biletu.

16. Należy dążyć do tego aby wszelkie kwestie sporne, rozwiązywać w sposób kulturalny i polubowny w oparciu o niniejszy regulamin.

1 × 3 =

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × two =