Oferta Pracy

Oferta Pracy

 

Dyrektor Domu Kultury w Pleszewie Ogłasza Nabór Na Trzy Wolne Stanowiska w Domu Kultury, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

 

Oferta Pracy.

Animator sztuk wizualnych

Zakres obowiązków na stanowisku Animator sztuk wizualnych:

 • Organizowanie, wspieranie oraz rozwijanie działań merytorycznych z zakresu sztuk wizualnych (sztuk pięknych),
 • Umiejętność pracy w programach graficznych CorelDRAW,
 • Rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspakajanie potrzeb i zainteresowań w zakresie sztuk wizualnych w lokalnym środowisku,
 • Popularyzowanie wiedzy z zakresu sztuk wizualnych poprzez organizowanie konkursów plastycznych, wystaw, wernisaży, plenerów, oraz udostępnianie wydawnictw z zakresu wiedzy o sztuce,
 • Organizowanie działań promocyjnych, pozyskiwanie partnerów medialnych , mecenatu dla prowadzonej działalności,
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych, grantów na polu sztuk wizualnych, poprzez udział w różnych projektach i konkursach ogłaszanych przez instytucje wspierające,
 • Prowadzenie zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, lekcji tematycznych, warsztatów w zakresie sztuk plastycznych/wizualnych, udzielanie pomocy warsztatowej, merytorycznej plastykom amatorom,
 • Współdziałanie z artystami, zawodowymi instytucjami i stowarzyszeniami artystycznymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi w zakresie edukacji i promocji sztuk wizualnych,
 • Inspirowanie do powstawania nowych grup zajęciowych ( rękodzieło, ceramika, grafika z wykorzystaniem zaplecza technicznego Domu Kultury)
 • Aktywizowanie mieszkańców wszystkich środowisk w tym grup nieformalnych, osób mniej korzystających z dóbr kultury do kreatywnego obcowania z szeroko pojętą sztuką – pozyskiwanie młodych talentów,
 • Dokumentowanie prowadzonej działalności,
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie sztuk wizualnych (performance, happeningi, instalacje itp).

Wymagania:

 • Obsługa sprzętu prasa graficzna, piec do wypalania ceramiki, oraz innych urządzeń z tym związanych.
 • Umiejętność pracy w zespole, innowacyjność,
 • Posiadanie tematycznego wykształcenia- średnie lub wyższe lub pokrewne (mile widziane uprawnienia pedagogiczne)
 • Możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach popołudniowych i w weekendy
 • Staż pracy

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia w zawodzie animator sztuk wizualnych, wdrażania własnych

kreatywnych pomysłów w swojej działalności

 • Miłą atmosferę pracy
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Szkolenia

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

. wymiar czasu pracy 1 etat

. miejsce pracy Dom Kultury ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy , po pozytywnej ocenie pracy

w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy

. stanowisko pracy z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego

Wymagane dokumenty :

– CV

– List motywacyjny (zawierający krótki opis własnego pomysłu – idei na swoją działalność w Domu Kultury)

– Termin i miejsce składania dokumentów 12.11.2020 r.

– Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej Kopercie z dopiskiem

Nabór na stanowisko Animator sztuk wizualnych” w sekretariacie

Domu Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew pokój Nr 0.07

lub pocztą elektroniczną na adres : sekretariat @dkpleszew.pl

lub pocztą na adres : Dom Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu ww. terminu nie będą rozpatrywane .

Inne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r.,poz.1000) informacje :

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit A Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.,poz.1000)”.

 

 

 

Oferta Pracy.

Realizator techniki scenicznej

Zakres obowiązków na stanowisku Realizator techniki scenicznej:

 • Realizacja imprez własnych i zleconych w zakresie technicznej obsługi cyfrowych systemów nagłośnieniowych i oświetleniowych w Zajezdni Kultury,
 • Umiejętność obsługi cyfrowych konsolet mikserskich Yamaha QL, Yamaha TF, Behringer X32 wraz ze stageboxami Yamaha Tio 1608 oraz urządzeń analogowych,
 • Znajomość DMX ,  ARTNET adresowanie urządzeń,
 • Realizacje oświetlenia – modyfikacja świateł, pisanie programów pod dane wydarzenie kulturalne, znajomość programu i Chamsys MagicQ , znajomość konsolety Chamsys Wing Compact
 • Realizowanie transmisji (uruchomienie transmisji, modyfikowanie i wysyłka sygnału obrazu do transmisji online,
 • Tworzenie grafik, animacji, belek tytułowych, ankiet, plakatów w programach Core lDraw, Adobe After Effects, Sony Vegas,
 • Obsługa pakietu Office,
 • Programowanie konsolet Yamaha QL, Yamaha TF, Behringer X32 wg riderów dla realizacji online oraz dla potrzeb sieci telewizyjnej.
 • Znajomość obsługi narzędzia Dante Controler oraz sieci Dante
 • Obsługiwanie wzmacniaczy DSP za pomocą programu Armonia Plus
 • Umiejętność -obróbka materiałów audio i wideo na potrzeby projekcji w sieci
 • Udźwiękowienie materiałów filmowych
 • Przygotowanie i organizowanie pracy na sprzęcie cyfrowym w sposób zapewniający najwyższy poziom artystyczny własnych bądź zleconych realizacji,
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pełni wykorzystujących możliwości obsługiwanego sprzętu cyfrowego,
 • Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez samokształcenie oraz udział w formach doskonalenia zawodowego w zakresie zgodnym z interesami pracodawcy.

Wymagania:

 • Obsługa cyfrowego sprzętu tj. nagłośnienia, oświetlenia oraz innych urządzeń z tym związanych
 • Umiejętność wdrażania najnowszego oprogramowania w celu jak najefektowniejszego wykorzystania sprzętu audio – wizualnego
 • Posiadanie tematycznego wykształcenia- średnie lub wyższe
 • Możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach popołudniowych i w weekendy
 • Staż pracy

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia w zawodzie Realizator techniki scenicznej
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pracę w dynamicznym zespole, możliwość realizacji własnych i wdrażania kreatywnych rozwiązań technicznych
 • Szkolenia

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

. wymiar czasu pracy 1/2 etatu

. miejsce pracy Dom Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew

. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy , po pozytywnej ocenie pracy

w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy

. stanowisko pracy z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego

Wymagane dokumenty :

– CV

– list motywacyjny (zawierający krótki opis własnego pomysłu – idei na swoją działalność w Domu Kultury)

– Termin i miejsce składania dokumentów 12.11.2020 r.

– Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej Kopercie z dopiskiem

Nabór na stanowisko Realizator techniki scenicznej ” w sekretariacie

Domu Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew pokój Nr 0.07

lub pocztą elektroniczną na adres : sekretariat @dkpleszew.pl

lub pocztą na adres : Dom Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu ww. terminu nie będą rozpatrywane .

Inne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r.,poz.1000) informacje :

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit A Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.,poz.1000)”.

 

 

 

Oferta Pracy.

Animator działań teatralnych i środowiskowych

Zakres obowiązków na stanowisku Animator działań teatralnych i środowiskowych:

 • Organizowanie działalności teatralnej, inspirowanie do powstania grup, zespołów teatralnych, recytatorskich, kabaretowych, teatru tańca,
 • Prowadzenie zajęć kultury „żywego słowa”,
 • Organizowanie spektakli teatralnych amatorskich i zawodowych (w tym wyjazdów do zawodowych instytucji teatralnych), imprez i innych wydarzeń artystycznych w tym przeglądów, konkursów , festiwali i spotkań teatralnych,
 • Kreowanie do uczestnictwa w kulturze teatralnej różnorodnych środowisk społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych oraz grup nieformalnych i innych,
 • Inspirowanie grup społecznych w tym seniorów do uczestnictwa w zajęciach teatralnych i warsztatowych,
 • Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi w zakresie amatorskich grup, zespołów i spektakli teatralnych,
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i repertuarowej społecznikom, amatorom, zespołom twórczym i innym działającym,
 • Wspieranie i promowanie osób zainteresowanych kultura teatralną,
 • Współpracowanie z różnymi instytucjami w zakresie aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz kultury teatralnej.

Wymagania:

 • Zaangażowanie
 • Otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Posiada wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe lub pokrewne
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach popołudniowych i w weekendy
 • Staż

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i doskonalenia w zawodzie Animator działań teatralnych i środowiskowych
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pracę z młodym, dynamicznym zespole
 • Szkolenia

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

. wymiar czasu pracy 1/2 etatu

. miejsce pracy Dom Kultury ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-c , po pozytywnej ocenie pracy

w tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy

. stanowisko pracy z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego

Wymagane dokumenty :

– CV

– list motywacyjny (zawierający krótki opis własnego pomysłu – idei na swoją działalność w Domu Kultury)

– Termin i miejsce składania dokumentów 12.11.2020 r.

– Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej Kopercie z dopiskiem

Nabór na stanowisko Animator działań teatralnych i środowiskowych” w sekretariacie

Domu Kultury ul. Kolejowa 3 63-300 Pleszew pokój Nr 0.07

lub pocztą elektroniczną na adres : sekretariat @dkpleszew.pl

lub pocztą na adres : Dom Kultury ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

Dokumenty aplikacyjne dostarczone po upływie terminu ww. terminu nie będą rozpatrywane .

Inne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r.,poz.1000) informacje :

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit A Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.,poz.1000)”.