Wielk.2017.4250

UCHWAŁA Nr XXI/246/2012

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie: Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

(tekst jednolity)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmiamami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 1. Uchwala się Statut Domu Kultury w Pleszewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Traci moc Statut Domu Kultury w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1996 r. stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/130/96 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie podziału Ośrodka Kultury, Sportu i Wypoczynku w Pleszewie i utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie oraz Domu Kultury w Pleszewie.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej treści w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.

 


ZAŁĄCZNIK

STATUT DOMU KULTURY W PLESZEWIE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Dom Kultury w Pleszewie, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.
  2. Organizatorem Domu Kultury jest Miasto i Gmina Pleszew.
  3. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury organizatora.
   1. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Pleszew.
   2. Terenem jego działania jest miasto i gmina Pleszew.
 2. CEL I ZADANIA
  1. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
  2. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
   1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
   2. wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna,
   3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
   4. tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
   5. tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,
   6. wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
   7. upowszechnianie wiedzy w sztuce,
   8. organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, sekcjach, kołach i klubach zainteresowań,
   9. prowadzenie galerii artystycznej,
   10. prowadzenie studia nagrań,
   11. prowadzenie kina,
   12. prowadzenie WDK Brzezie.
  3. Zakres działania Domu Kultury obejmuje w szczególności prowadzenie i organizowanie:
   1. różnorodnych form edukacji kulturalnej,
   2. poradnictwa metodycznego,
   3. imprez rozrywkowych, turystycznych, spektakli, wystaw, koncertów oraz imprez zleconych,
   4. impresariatu artystycznego,
   5. kursów wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
   6. działalności wydawniczej,
   7. usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych.
   8. wypożyczalnia sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,
   9. sprzedaż artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł i towarów,
   10. imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych,
   11. usług hotelowych i gastronomicznych,
   12. wynajem pomieszczeń oraz posiadanego sprzętu,
   13. działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
   14. budowa i wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw.
 3. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
   1. Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.
   2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury w Pleszewie jest plan finansowy, zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
   1. Domem Kultury kieruje Dyrektor.
   2. Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
   1. Dom Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
   2. Pracowników zatrudnia i zwalania Dyrektor.
   3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
   4. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora.
  1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 4. MAJĄTEK I FINANSE
   1. Działalność Domu Kultury finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, przychodów z pozostałej prowadzonej działalności i innych źródeł.
   2. Wysokość rocznej dotacji dla Domu Kultury ustala Rada Miejska w Pleszewie.
   3. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.
   4. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
   5. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
   1. W celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z działalnością statutową.
   2. Z przychodów uzyskiwanych z tej działalności Dom Kultury pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.
  1. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy do zatwierdzenia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

one × 3 =

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − six =